top of page
  • cambrianmountains

Community effort rewarded with Pilgrim Mk II

Updated: Oct 29, 2022


English below:

Ddydd Sadwrn 29 Hydref bydd y gymuned yn ymgynnull i ddathlu dychweliad cerflun annwyl y Pererin. Crëwyd y pererin gan yr arlunydd Glenn Morris a'i ariannu ar y cyd trwy ariannu torfol cymunedol a rhodd hael gan Gronfa Henebion y Byd, ac mae'r Pererin unwaith eto yn rhan eiconig o dirwedd Ystrad Fflur.

Ddydd Sadwrn 29 Hydref

12:45: Ymgynnull ym maes parcio Neuadd Pantyfedwen ym Mhontrhydfendigaid ar gyfer pererindod dywys i Ystrad Fflur. 14:00: Gwasanaeth dathlu yn Eglwys Santes Fair yn dechrau 14:30: Lluniaeth ar gael yn y Beudy. 15:00: Dadorchuddio gwybodaeth Pererinion gan Arglwydd Raglaw Dyfed ei Mawrhydi, Miss Sara Edwards. 15:30: Pererindod i'r Pererin. Arddangosfeydd a gwybodaeth ar gael yn y Beudy. 16:30: Gadael

Os byddai'n well gennych gwrdd yn Eglwys y Santes Fair ar gyfer y gwasanaeth, bydd llefydd parcio ar gael ym meysydd parcio Ymddiriedolaeth Y Fynwent ac Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur. Mae'r llwybr i fyny at y Pererin yn serth ac anwastad, felly cofiwch ddod ag esgidiau a dillad priodol os hoffech gymryd rhan yn y rhan hon o'r dydd.

Bydd nwyddau i goffáu'r digwyddiad ar gael i'w prynu.

Croeso i bawb. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Cysylltwch â Jim Cowie os oes gennych unrhyw ymholiadau: Ebost: fhiodhaig12@btinternet.com Ffôn: 07852 946647

-

--------

On Saturday 29th October the community will gather to celebrate the return of the beloved Pilgrim sculpture. Created by Artist Glenn Morris and funded jointly by community crowdfunding and a generous donation from the World Monument's Fund, the Pilgrim is once again an iconic part of the Strata Florida landscape.

Saturday 29th October

12:45: Gather at the Pantyfedwen Hall car park in Pontrhydfendigaid for a guided pilgrimage to Strata Florida. 14:00: Celebratory service at St Mary's Church begins 14:30: Refreshments available in the Beudy. 15:00: Unveiling of Pilgrim information display by His Majesty’s Lord-Lieutenant of Dyfed, Miss Sara Edwards. 15:30: Pilgrimage to the Pilgrim. Displays and information available in the Beudy. 16:30 Departure

If you would prefer to meet at St Mary's Church for the service, parking will be available in the Churchyard Trust and Strata Florida Trust car parks. The path up to the Pilgrim is steep and uneven, so please bring appropriate footwear and clothing.

Merchandise to commemorate the event will be available to purchase.

All welcome. Children must be accompanied by an adult at all times.

Please contact Jim Cowie if you have any queries: Email: fhiodhaig12@btinternet.com Telephone: 07852 946647

29 views0 comments

Yorumlar


bottom of page